specialistbarnskötare bild

Röster om utbildningen specialistbarnskötare

Inom förskolan finns ett stort behov av kompetensutveckling och specialiserade pedagoger är en bristvara. Genom att vidareutbilda barnskötare kan vi öka kvaliteten på förskolans undervisning och skapa bättre förutsättningar både för personal och barn i förskolan. Här berättar några personer om rollen som specialistbarnskötare och vilken betydelse den har för utvecklingen i förskolan.

Therese Forss, kvalitetsstrateg, Nyköpings kommun

"I hela landet är förskollärare, och på många håll även barnskötare, ett bristyrke. Efterfrågan på barnskötare ökar i samband med bristen på förskollärare. Det kräver nya lösningar inom kompetensutveckling. En punkt i SKR:s handlingsplan för kompetensförsörjning i förskolan handlar om att tydliggöra och stärka attraktiviteten i barnskötaryrket.

"Vi ser specialistbarnskötarutbildningen på Campus Nyköping som ett välkommet karriärsteg för barnskötare. För människor som gillar sina arbeten finns ofta ett sug efter kompetensutveckling. Det här är en karriärmöjlighet för barnskötare som vill höja sin kompetens och utvecklas i sin nuvarande roll men inte läsa 3,5 år på högskola till förskollärare. Till skillnad från grundutbildningen till barnskötare kan detta ses som en påbyggnadsutbildning där den som studerar har hunnit tillgodogöra sig en arbetslivserfarenhet som ger nya perspektiv till teorin. Innehållet är kopplat till forskning och den reviderade läroplanen för förskolan. Forskningen visar hur viktig en förskola av hög kvalitet är. Barn som har gått i förskolan visar högre kunskapsresultat i skolan"

Cecilia, studerande

Hur ser du på den nya yrkesrollen specialistbarnskötare?

För mig så betyder denna utbildning mycket då jag har en lång erfarenhet med att arbeta inom yrket. Jag kan ta till mig nya uppgifter och få en möjlighet till att undervisa (efter reglerna), då den nya läroplanen kom så har det varit svårt att implementera vem som ska göra vad kring rätt regler. Som det ser ut nu så tycker jag att de barnskötare som varit länge i yrket får en möjlighet till vidareutveckling med den här utbildningen.

Varför du tycker yrkesrollen behövs?

Utbildningen behövs för att kunna tillföra mer kunskap kring de olika undervisningsmöjligheterna som finns, man får en syn på sitt eget förhållningssätt gentemot barnen och för min del så har jag tagit till mig en massa ny kunskap om hur jag kan vidareutveckla mitt arbetssätt.

Vad kommer att skilja en specialistbarnskötares ansvar och arbetsuppgifter mot en barnskötares?

Som jag har uppfattat det så skiljer sig uppgifterna att en specialistbarnskötare har mer ansvar kring att undervisa och för mig känns det som att denna utbildning ligger mitt emellan förskolelärarens och barnskötaren. Det ger mig mer tydlighet i vad jag får arbeta med då det har varit svårt att skilja på vad jag har rätt att göra i enligt med den nya läroplanen.

Vad tycker du om utbildningen?

Utbildningen tycker jag skiljer sig mot barnskötarutbildningen då den här anpassar sig efter förskolelärarens uppgifter som undervisning. Genom att man får en möjlighet till att tänka mer kring sitt kommande uppdrag som en hjälpande hand åt förskoleläraren, men också så känns det som att jag får nya verktyg till att leda och handleda barnskötare och barngruppen på ett annat sätt.

Under utbildningen har jag tagit till mig nya kunskaper kring undervisningens innebörd, att allt hänger ihop på olika sätt. Jag har fått nya verktyg till hur man skriver och en annan kunskapssyn. Jag har fått en möjlighet till att använda mina starka kunskaper kring att strukturera och undervisa på ett lekfullt och inspirerande sätt.

Anna Jäderberg, studerande

Hur ser du på yrkesrollen specialistbarnskötare?

Jag tror att specialistbarnskötare kommer behövas i framtiden för att vi inte kommer ha tillräckligt med förskolelärare på alla förskolor i Sverige, därför ser jag denna utbildning som ett komplement till att vi som utbildar oss kan ta ett större ansvar på avdelningen.

Vad kommer att skilja en specialistbarnskötares ansvar och arbetsuppgifter mot en barnskötares?

Skillnaden på en barnskötare och en specialistbarnskötare tror jag kommer att vara just det, vi kommer att få ett större ansvar och kanske till och med gå in och leda undervisningen på avdelningen eftersom vi har andra kunskaper och är mer insatta i den senaste forskningen än vad en barnskötare kanske har.

Vad har utbildningen gett dig så här långt?

Jag märker att jag har fått en mer fördjupad bild av hur läroplanen är uppbygg och vilka krav som faktiskt ställs på oss som jobbar efter att jag börjat på utbildningen. Jag har också mer kunskaper att till att våga stå upp för det jag tycker är viktigt att diskutera med kollegor/ chef m.m.

Marita Rinaldo, studerande

Hur kan en ny yrkesroll till specialistbarnskötare kan användas i förskolan?

Jag tycker att yrkesrollen som specialistbarnskötare behövs i förskolan, främst i och med att vi aktivt ska arbeta i mindre grupper. Jag tänker att vi kan göra skillnad och ta ett större ansvar för det pedagogiska och de didaktiska val i genomförandet av undervisningen, även om undervisningen ska ledas av förskollärare så ser verkligheten annorlunda ut när det fortfarande råder brist på förskollärare i förskolan och där kan vi göra skillnad.

Hur kan en specialistbarnskötare stötta förskolläraren i sitt uppdrag?

När vi genom utbildningen till specialistbarnskötare även ska kunna handleda andra barnskötare och föra processerna framåt så tror jag att vi kan bli ett viktigt stöd för den planerade undervisningen i förskolan och för att nå måluppfyllelse. De förskollärare som idag arbetar i förskola är inte tillräckligt många för att de ska räcka till så att det är en barnskötare tillsammans med en förskollärare i varje grupp, hela arbetslaget har ett ansvar i genomförandet av uppdraget men i brist på förskollärare så tänker jag att specialistbarnskötarna får ett vidare ansvar när det gäller, dokumentation, reflektion, uppföljning.

Hur ser du att din ökade kompetens kan användas i arbetet?

Den största skillnaden som är mellan specialistbarnskötare och barnskötare måste jag säga att det i första hand är kompetensen, precis som att förskollärarens utbildning skiljer sig från specialistbarnskötarens, det finns många barnskötare som är jättebra, intresserade av och uppmärksamma på uppdraget, med vi har minst lika många som helt saknar utbildning, där kan vi göra skillnad när vi arbetar i mindre grupper, genom att vi har en bredare kunskap när det gäller de didaktiska förhållningssättet och de didaktiska valen som man väljer i undervisningen, att vi kan se skillnad på barns olika behov och vilken pedagogik vi måste förhålla oss till.

therese nyköpings kommun

Therese Forss, kvalitetsstrateg Nyköpings kommun

 

cecilia specialistbarnskötare

Cecilia, studerande

 

Anna jäderberg

Anna Jäderberg, studerande

 

marita specialistbarnskötare

Marita Rinaldo, studerande