Specialistsjuksköterska distriktssköterska

Specialistsjuksköterska distriktssköterska

75 hp, Linköpings Universitet (Nyköping som studieort)

Distriktssköterskan arbetar hälsofrämjande och med prevention för olika åldersgrupper och på olika arenor i samhället. Distriktssköterskans profession bygger på god kunskap om hur man bäst möter barn, föräldrar, unga, vuxna och äldre för att göra bedömningar, utföra komplex omvårdnad, ge stöd i livsstilsfrågor och egenvård. Distriktssköterskan arbetar också med vård vid sjukdom och med palliativ vård. Arbetet bedrivs självständigt varför en god förmåga till bedömningar och val av åtgärder krävs.

TILL ANTAGNING.SE

Utbildningens upplägg

Linköpings universitet erbjuder en studiegrupp på Campus Nyköping. Denna grupp har sin basgruppshandledare i Nyköping. Basgruppsträffar sker cirka en gång per vecka förutom under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Skriftliga examinationer kommer att kunna genomföras på Campus Nyköping.

Vissa föreläsningar kommer att finnas inspelade och några kommer att sändas och kunna följas i realtid på Campus Nyköping. Majoriteten av föreläsningarna ges i Linköping utan möjlighet att följas i Nyköping. Vissa moment kommer att genomföras i Linköping eller Norrköping, och då krävs närvaro på Campus i Linköping eller på Campus Norrköping. Momenten kommer att koncentreras till samma dagar i så stor utsträckning som möjligt. Utbildningen tillämpar problembaserat lärande, PBL.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i alla kurser och sker i första hand i Sörmlands län och Östergötlands län. VFU kan även genomföras i hemlandstinget om en lämplig plats kan beredas där. I utbildningen ingår sammanlagt cirka 44 dagars VFU. 

Anmälan

Anmälan via antagning.se

Anmälningskod: LIU-90326.