Personuppgiftsbehandling

Campus Nyköping/Nyköpings kommun behandlar personuppgifter i syfte att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt.

När du skickar e-post, använder en e-tjänst, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller lämnar en intresseanmälan via vårt e-postformulär lagras dina personuppgifter i syfte att Campus Nyköping ska kunna handlägga ditt ärende, eller nå dig när vi svarar på din fråga.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra uppgift av allmänt intresse och/eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Lärplattformen Moodle är det verktyg som används för administration, kommunikation, examination och dokumentation i kurser och utbildningar. Lärplattformen har två adresser: yh.campusnykoping.se för yrkeshögskolan och vux.campusnykoping.se för kommunal vuxenutbildning.

Dina personuppgifter sparas av Campus Nyköping så länge de behövs för ändamålet – till exempel tills en studerande har avslutat sin utbildning.

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som Campus Nyköping behandlar. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga data och i vissa fall rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att behandlingen tillfälligt begränsas.

Skulle du anse att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk så bör du anmäla det till oss eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
611 83 Nyköping
Tfn 0155-24 80 00 (växel)
regkan@nykoping.se

Du är även välkommen att kontakta dataskyddsombudet i Nyköpings kommun.
Dataskyddsombudet
611 83 Nyköping
Tfn 0155-24 80 00 (växel)
dataskyddsombud@nykoping.se

Läs mer om behandling av personuppgifter samt dina rättigheter på:

https://nykoping.se/personuppgifter 
https://nykoping.se/Barn--Utbildning/Personuppgifter-och-GDPR/

Mer information gällande Dataskyddsförordningen (https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/)