Trygghet

Vi jobbar för din trygghet.

Campus Nyköping tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. Alla på skolan har rätt att bli behandlade som individer utifrån sina egna förutsättningar och på lika villkor. Uppstår situationer av diskriminering eller kränkande behandling ska skolan alltid agera.

Vuxenutbildningen ska vara en trygg och säker plats där elever och personal trivs, utvecklas och känner trygghet. Ingen, varken studerande eller personal, ska någonsin utsättas för diskriminering eller kränkande behandling och alla ska veta till vem man kan vända sig om det ändå skulle inträffa.

Alla som studerar eller arbetar på Campus Nyköping ska känna till och ha tillgång till handlingsplanen mot diskriminering och kränkande behandling, vilken beskriver rutiner för det förebyggande arbetet mot kränkningar och diskriminering, samt ha kännedom om hur misstänkta diskrimineringsärenden eller kränkande behandling ska hanteras.

Samtliga gällande handlingsplaner för Campus Nyköping, inklusive planen mot diskriminering och kränkande behandling finns tillgängliga för studerande i lärplattformen Moodle samt i Campus Nyköpings Information.

Om du som studerande upplever diskriminering, kränkande behandling eller otrygghet ska du direkt vända dig till din lärare eller till din rektor. Du kan också göra en anmälan via länken nedan.

Campus Nyköping vill gärna ha dina synpunkter eller förbättringsförslag på handlingsplanen. Vänd dig till din lärare eller rektor så tas dessa synpunkter sedan med i det systematiska arbetet med att utveckla planen och det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

(sidan innehåller dokument med översättningar samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling)

Anmäl kränkande behandling och trakasserier: https://nykoping.se/barn-och-utbildning/mobbning-trygghet-sakerhet/anmal-trakasserier