10 januari 2022

Projekt akademiskt nav

Mer tillgänglig högskoleutbildning

I Nyköping med omnejd är samverkansnivån mellan företag och akademi generellt sett låg. Det kan dels förklaras med att det geografiska området saknar akademisk koppling dels är invånarna generellt sett lågutbildade, vilket delvis ha samma förklaring. Nyköping med kranskommunerna behöver attrahera potentiella studenter samt öka tillgängligheten för livslångt lärande. Det skapar förutsättningar för god kompetensförsörjning samt ökad innovationsförmåga och konkurrenskraft i regionens företag.

 

Projektet ska bemöta ovanstående utmaningar genom att bland annat skapa samverkansformer med det regionala stödsystemet samt lärosäten samt innovationsstödjande insatser i företag. Projektet ska också göra insatser för att utöka Campus Nyköpings utbildningsutbud mot de kompetensbehov som företagen uttryckt, främst gällande IT och teknik. Vid projektets slut förväntas det finnas ett etablerat lokalt innovationsstöd. Det förväntas också finnas ett större utbud av högre utbildning utifrån identifierade kompetensbehov i samverkan med andra lärosäten. På lång sikt förväntas projektet bidra till ökad innovationsgrad och konkurrenskraft i näringslivet, samt ökad andel högutbildade bland regionens invånare.

 

Kontakt projektledare: Ylva Wretås ylva.wretas@nykoping.se

 

akademiskt nav projekt