Behörighet och ansökan

För att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan behöver du ha vissa förkunskaper, det kallas för behörighet. Behörigheten kan innehålla krav på särskilda förkunskaper. Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än antalet utbildningsplatser görs ett urval. 

Observera att du för att kunna genomföra utbildningen kommer att behöva visa upp utdrag från Polisens belastningsregister. Detta beställer du själv från polisens hemsida och visar upp på begäran.

Behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Läs mer under rubriken Reell kompetens.

Har du frågor som rör behörighet? Kontakta vår antagning.

Särskilda förkunskaper

För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen till Behandlingspedagog krävs också att du har: 

 • Minst två års yrkeserfarenhet på heltid inom valfritt yrkesområde (deltid räknas om till heltid).

Reell kompetens

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Detta ställer krav på att du kan påvisa dina kunskaper på annat sätt. Till exempel, om du saknar betyg från gymnasiet, kan du bifoga ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper. Du kan också bifoga t ex ett intyg från en arbetsgivare som beskriver arbetsuppgifter som du har utfört och därigenom påvisa att du har motsvarande kunskaper. Glöm inte att du ska bifoga dessa handlingar i din ansökan.

Har du frågor om reell kompetens, kontakta vår antagning.

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används:

 • Betyg

  Svenska B / Svenska 2 / SAS B / SAS 2 med betyget MVG alternativt A eller B: 4 poäng.
  Svenska B / Svenska 2 / SAS B / SAS 2 med betyget VG alternativt C eller D: 3 poäng.
  Svenska A / Svenska 1 / SAS A / SAS 1 med betyget MVG alternativt A eller B: 2 poäng
  Svenska A / Svenska 1 / SAS A / SAS 1 med betyget VG alternativt C eller D: 1 poäng.
  Poäng ges endast för den mest poänggivande av ovanstående. Max antal poäng är 4.

 • Särskilt prov*
 • Tidigare utbildning

  Tidigare eftergymnasial utbildning inom vård och/eller socialt arbete motsvarande minst ½ år på heltid ger 5 poäng. Max antal poäng är 5.

 • Yrkeserfarenhet

  Yrkeserfarenhet inom vård och omsorg och/eller socialt arbete bedöms enligt följande;
  Timanställning alternativt sommarvikariat: 3 poäng
  Längre sammanhängande anställning om minst 2 år: 7 poäng
  Längre sammanhängande anställning om minst 3 år: 8 poäng
  Längre sammanhängande anställning om minst 4 år: 9 poäng
  Längre sammanhängande anställning om minst 5 år: 10 poäng.
  Maxpoäng för yrkeserfarenhet är 10 p.

Total poäng som max kan uppnås i urvalet är 69.

Ansökan

Du ansöker till behandlingspedagog på vår ansökningswebb

Utbildningen öppnar för ansökan den 8 februari 2017. Sista ansökningsdag är den 5 maj.

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Intyg, cv, personligt brev eller liknande om du saknar formella betyg.
 • Intyg som styrker de uppgifter du lämnar under ”Yrkeserfarenhet”, t ex arbetsgivarintyg eller eller ett intyg där din yrkeserfarenhet beskrivs klart och tydligt.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.

Din ansökan måste vara komplett senast sista ansökningsdag den 5 maj

Undantaget om du har en pågående gymnasieutbildning, kurser inom vuxenutbildningen eller på Folkhögskolan, måste din ansökan innehålla ett studieintyg, som visar dina pågående studier. Ditt gymnasiebetyg måste vi sedan ha senast den 12 juni

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem på vår ansökningswebb. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • Scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • Fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • Få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping

*Alla behöriga sökande kallas till särskilt prov. Det särskilda provet genomförs på Campus Nyköping den 2 juni i form av två delprov (muntligt resp. skriftligt). Båda syftar till att på ett strukturerat sätt bedöma dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen. 

Eftersom undervisningen bygger på socialt samspel och förmågan att reflektera undersöks dina möjligheter att klara detta, först genom ett muntligt prov. Detta genomförs i form av en strukturerad intervju, med fasta frågor, och utförs av två personer med god kännedom om de krav som ställs under utbildningen. Provet poängsätts med 1, 10 eller 20 p.

Förmåga till skriftlig reflektion är en mycket viktig förmåga för att klara de krav som ställs både under utbildningen och senare i arbetslivet i form av social dokumentation. Det skriftliga särskilda provet testar din förmåga till detta och genomförs i form av en individuell skriftlig uppgift. Uppgiften bedöms av en av huvudlärarna på utbildningen och kan ge 0, 16 eller 30 p.

Max antal poäng för särskilt prov är sammanlagt 50.